Connecting...

Automation Engineer - Rotterdam - 75k+

Location: Rotterdam, South Holland Salary: competitive
Sector: Engineering, Global Energy, Power and Renewables Type: Permanent

Automation Engineer - Rotterdam - 75k+

Heb jijjij ervaringervaring alsals operational technology professional met aantoonbareaantoonbare ervaringervaring in dede automatiseringautomatisering? HouHou jijjij ervanervan om om plant processenprocessen aanaan tete sturensturen en efficienterefficienter tete makenmaken?

JouwJouw bijdragebijdrage alsals automation engineer is essentieelessentieel voorvoor hethet verzekerenverzekeren van eeneen veiligveilig design, kritischekritische analyses makenmaken en hethet samenstellensamenstellen van investeringsinvesterings specificatiesspecificaties.

AlsAls eeneen automation engineer zalzal jeje:

  • Project plannenplannen voorbereidenvoorbereiden, onderzoekonderzoek doendoen en probleemprobleem oplossendoplossend tete werkwerk gaangaan;
  • DeDe life cycle beherenbeheren en hierbijhierbij structuurstructuur gevengeven aanaan hethet maintenance budget;
  • HetHet besprekenbespreken van uitdagendeuitdagende investeringeninvesteringen en projectenprojecten en die uiteindelijkuiteindelijk ookook begeleidenbegeleiden;
  • bijdragenbijdragen aanaan interneinterne projectenprojecten op hethet gebiedgebied van standaardisatiestandaardisatie, innovatieinnovatie, poortbehoudpoortbehoud en kwaliteitsborgingkwaliteitsborging;
  • ondersteuningondersteuning biedenbieden bijbij hethet lokaliserenlokaliseren en oplossenoplossen van storingenstoringen die in hethet automatiseringautomatisering systeemsysteem dede eficientieeficientie kunnenkunnen tegentegen werkenwerken;
  • samensamen werkenwerken met dede operation en business unit om allesalles effectievereffectiever en efficienterefficienter tete latenlaten verlopenverlopen.

JouwJouw werkomgevingwerkomgeving
AlsAls Automation Engineer werkwerk jeje samensamen met dede operations and business unit van dede klantklant en houhou jeje overzichtoverzicht over dede automatiseringsautomatiserings processenprocessen van dede energieenergie plant. JeJe positiepositie is gevestigdgevestigd in Rotterdam.

JouwJouw profielprofiel
VoorVoor dezedeze functiefunctie zoekenzoeken we iemandiemand die ervarenervaren, onafhankelijkonafhankelijk en uitdagenduitdagend is met uitgebreideuitgebreide ervaringervaring in dede automatiseringautomatisering. VoorVoor dede rest hebheb jeje eeneen HBO of WOWO diploma en aantoonbareaantoonbare dienstdienst van ontwerpontwerp en implementatieimplementatie van automatiseringautomatisering. KennisKennis van wereldwijdewereldwijde (veiligheidsveiligheids) standaardenstandaarden. DaarnaastDaarnaast zoekenzoeken we naarnaar eeneen communicatiefcommunicatief sterksterk persoonpersoon die autonoomautonoom kankan werkenwerken en nietniet bang is om zelfzelf beslissingenbeslissingen tete makenmaken.

InteresseInteresse?
ZieZie jijjij jezelfjezelf alsals dede nieuwenieuwe Automation Engineer of wilwil jeje meermeer info over dede rolrol? NeemNeem dandan contact op met IsauraIsaura SmitSmit, Junior Recruiter i.smitsmit (@) progressiverecruitmentprogressiverecruitment.com of per telefoontelefoon op +31(0)2053058222. We kijkenkijken uituit naarnaar jeje reactiereactie!